فرم‌های پنجمین نمایشگاه صنعت هتلداری

فرم ثبت نام شرکت کنندگان داخلی (فرم شماره 1)
فرم درج نام شرکت بر روی سردرب غرفه های با تجهیزات پیش ساخته (فرم شماره 3)
فرم درج اطلاعات شرکت در کتاب رسمی نمایشگاه ( فرم شماره 2 )
فرم درخواست کارت شناسایی و پارکینگ شرکت کنندگان (فرم شماره 4)