چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی و طراحی

هیأت تجاری اعزامی به برزیل

نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند دبی

نمایشگاه هاوانا – کوبا

ششمین نمایشگاه بین المللی گردشگری آنکارا

پنجمین نمایشگاه صنعت هتلداری