واگذاری فضای نمایشگاهی داخل سالن (فاقد هرگونه تجهیزات)

711,200 تومان per sq mm

Product Price

Products that will be added:

  • ثبت مشخصات شرکت کنندگان در اپلیکیشن نمایشگاه

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازاء هرمتر مربع حد اقل متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی داخل سالن ( شامل زمین  و فاقد هرگونه تجهیزات غرفه ، روشنایی و موکت ) برای غرفه های خودساز 25 متر مربع 7،112،000 ریال