واگذاری فضای نمایشگاهی خارج از سالن (فقط شامل زمین)

542,700 تومان per sq mm

Product Price

Products that will be added:

  • ثبت مشخصات شرکت کنندگان در اپلیکیشن نمایشگاه

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازاء هرمتر مربع حد اقل متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای نمایشگاهی خارج از سالن شامل زمین (فاقد هر گونه تجهیزات غرفه، برق و موکت) 20 متر مربع 5،427،000 ریال